НүүрСэдэв: “Data Analytics”

Data Analytics

Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл гэдэг нь мэдээлэл, тоон утга, баримтуудын цуглуулга юм. Энэ нь тодорхой нэг зорилгоор хадгалагдаж, боловсруулагддаг...
Их Өгөгдлийн Гол Ойлголтууд Их өгөгдөл (Big Data) гэдэг нь уламжлалт өгөгдлийн менежмент системүүдээр боловсруулж, хадгалж, шинжлэх боломжгүй асар их...
"Data Analyst болон Data Scientist - ууд нийт ажлынхаа 60 орчим хувийг датагаа цэвэрлэх, хувиргах болон боловсруулах ажилд зарцуулдаг"
Ангиллын загвар дээр бид Confusion Matrix – г дүрслэж таамагласан утгуудыг бодит утгын эсрэг харьцуулан харах хэрэгцээ шаардлага гардаг. Үүнийг...
АНУ-ын технологийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх компани Гартнерийн гаргасан судалгаагаар аналитикийн аргуудыг хэцүү байдал болон өгч байгаа үнэ цэнэд нь...

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: