НүүрData ScienceАналитикийн 4 төрөл

Аналитикийн 4 төрөл

АНУ-ын технологийн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний тэргүүлэх компани Гартнерийн гаргасан судалгаагаар аналитикийн аргуудыг хэцүү байдал болон өгч байгаа үнэ цэнэд нь тулгуурлан дараах байдлаар 4 ангилсан байна.

  • Descriptive Analytics
  • Diagnostic Analytics
  • Predictive Analytics
  • Prescriptive Analytics

Descriptive Analytics

Энэ нь өнгөрсөнд юу болсныг судлах буюу үйл ажиллагааны тайлангууд, санхүүгийн тайлангууд, KPI, сарын дүгнэлт тайлангууд хамаарна.

Diagnostic Analytics

Диагностик анализ нь Дискрептив анализын дараагийн түвшний буюу яагаад энэ зүйл тохиолдов гэдгийн учир шалтгааныг олоход чиглэсэн шинжилгээнүүд багтана.

Predictive Analytics

Предиктив анализ нь ирээдүйд юу болох магадлалтай вэ гэдгийг өнгөрсөн өгөгдөл, чиг хандлага дээр үндэслэн таамаглах аргуудыг хэлнэ. Тухайлбал, компанийн борлуулалтын таамаглал, хувьцааны ханшийн таамаглал, машин сургалтын аргууд дээр үндэслэсэн моделиуд багтана.

Prescriptive Analytics

Прескритив буюу зааварчилсан шинжилгээний арга нь ямар үр дүнд хүрэхийн тулд одоо ямар зүйл дээр анхаарах вэ гэдгийг диагностик болон предиктив анализын аргууд дээр үндэслэн шийдвэр гаргалтдаа ашиглах аргыг хэлнэ.

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

Өгөгдөл гэж юу вэ? Өгөгдөл гэдэг нь мэдээлэл, тоон утга, баримтуудын цуглуулга юм. Энэ нь тодорхой нэг зорилгоор хадгалагдаж, боловсруулагддаг...
Их Өгөгдлийн Гол Ойлголтууд Их өгөгдөл (Big Data) гэдэг нь уламжлалт өгөгдлийн менежмент системүүдээр боловсруулж, хадгалж, шинжлэх боломжгүй асар их...
Машин сургалтын (Machine Learning) алгоритмууд нь өгөгдөлдөөс суралцаж, олон төрлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд зориулагдан хөгжиж ирсэн ба уламжлалт болон орчин үеийн...
error: