НүүрСэдэв: “Python Programming”

Python Programming

Python-ы Matplotlib болон Seaborn сангуудыг ашиглан Монгол улсын хүн амын тоон мэдээллийг графикаар хэрхэн дүрслэхийг энэхүү нийтлэлээр үзье. Хүн амын...
Энэхүү нийтлэлээр Matplotlib ашиглан хэрхэн нэг хавтгайд хэд хэдэн график байгуулах аргыг үзье. Үр дүн:
Python Pandas сан ашиглан өгөгдсөн датафрэйм-н баганын нэрийг өөрчлөх зааврыг хүргэж байна. Дараах rename() функц ашиглан дараах байдлаар өөрчилнө. Жишээ:...
"Data Analyst болон Data Scientist - ууд нийт ажлынхаа 60 орчим хувийг датагаа цэвэрлэх, хувиргах болон боловсруулах ажилд зарцуулдаг"
Python String форматжуулах нь текстийг хувьсагчтай хослуулан динамик байдлаар ажиллах боломжийг олгодог давуу талтай. String форматжуулах дараах хоёр түгээмэл арга...
Ангиллын загвар дээр бид Confusion Matrix – г дүрслэж таамагласан утгуудыг бодит утгын эсрэг харьцуулан харах хэрэгцээ шаардлага гардаг. Үүнийг...

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.

error: