НүүрData Science Blog

Нийтлэл

Python-ы Matplotlib болон Seaborn сангуудыг ашиглан Монгол улсын хүн амын тоон мэдээллийг графикаар хэрхэн дүрслэхийг энэхүү нийтлэлээр үзье. Хүн амын...
Энэхүү нийтлэлээр Matplotlib ашиглан хэрхэн нэг хавтгайд хэд хэдэн график байгуулах аргыг үзье. Үр дүн:
SUBTOTAL томъёо нь Average, Count, Min, Max, SUM гэх зэрэг хэд хэдэн томъёог зэрэг агуулсан томъёо бөгөөд харгалзах функцын дугаарыг...
  • Excel
  • 5 сар 23, 2024
COUNT томъёо нь өгөгдлийг тоолоход ашиглагдана. Өөрөөр хэлбэл хэдэн өгөгдөл байгааг тоолж гаргаж ирнэ. ЖИШЭЭ: Нийт хэдэн бүтээгдэхүүн худалдан авсныг тоолоход дараах байдлаар...
  • Excel
  • 5 сар 22, 2024
AVERAGE томъёо нь өгөгдсөн тоон өгөгдлүүдийн арифметик дундаж утгыг олоход ашиглагдана. Арифметик дундаж нь нийт өгөгдсөн утгуудын нийлбэрийг олоод n буюу хэдэн утга...
  • Excel
  • 5 сар 22, 2024
Дараах жишээгээр худалдан авсан барааны үнэ, тоо хэмжээ болон нийт дүнгийн нийлбэрийг олъё. ЖИШЭЭ 1: Дараах өгөгдлөөс хэдэн кг алим, лууван...
  • Excel
  • 5 сар 22, 2024

“Дата Анализ SPSS” цахим ном ВЕБ болон АПП дээр унших боломжтой боллоо.