SPSS

Filter
Сургалт: 1-2. Нийт сургалтын тоо: 2

SPSS

Энэхүү номонд судалгааны ажлын сэдэв сонгох, аргачлал тодорхойлохоос эхлээд өгөгдлийн шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргах хүртэлх бүх үе шаттай холбоотой сэдвүүдийг хамруулан бэлтгэсэн. Судалгааны бэлтгэл үе шат, Өгөгдөл бэлдэх үе шат,...
45,000₮31,000₮
SPSS программ дээр асуулгын хуудас үүсгэх, өгөгдөл оруулж, бэлдэхээс эхлээд статистикийн шинжилгээ хийх, үр дүнгээ тайлбарлах практик ур чадварыг бодит судалгааны өгөгдөл дээр тулгуурлан олгоно.
100,000₮70,000₮

Сургалтын ангилал