НүүрPythonPython String форматжуулах арга

Python String форматжуулах арга

Python String форматжуулах нь текстийг хувьсагчтай хослуулан динамик байдлаар ажиллах боломжийг олгодог давуу талтай. String форматжуулах дараах хоёр түгээмэл арга байдаг.

  1. str.format() арга
  2. f-string арга

Жишээ 1: str.format()

str.format() арга нь дараах бүтэцтэй байна. “Some {} text {} “.format(variable1, variable2)

name = "Ану"
age = 25
formatted_string = "Миний нэр {}, би {} настай.".format(name, age)
print(formatted_string)

Үр дүн:

Миний нэр Ану, би 25 настай.

Жишээ 2: f-string арга

f-string арга нь дараах бүтэцтэй байна. f”Some {variable1} text {variable2}”

name = "Билгүүн"
age = 35
formatted_string = f"Миний нэр {name}, би {age} настай"
print(formatted_string)

Үр дүн:

Миний нэр Билгүүн, би 35 настай

Жишээ 3: Оронгийн нарийвчлалыг форматжуулах

Доорх жишээгээр f-string форматжуулалт ашиглан Пи тооны оронгийн нарийвчлалыг 2 болгож форматжуулахдаа {variable: .2f} байдлаар бичнэ.

pi = 3.14159
formatted_pi = f"Пи тоо хоёр оронгийн нарийвчлалтайгаар {pi:.2f}"
print(formatted_pi)

Үр дүн:

Пи тоо хоёр оронгийн нарийвчлалтайгаар 3.14

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

Python-ы Matplotlib болон Seaborn сангуудыг ашиглан Монгол улсын хүн амын тоон мэдээллийг графикаар хэрхэн дүрслэхийг энэхүү нийтлэлээр үзье. Хүн амын...
Энэхүү нийтлэлээр Matplotlib ашиглан хэрхэн нэг хавтгайд хэд хэдэн график байгуулах аргыг үзье. Үр дүн:
Python Pandas сан ашиглан өгөгдсөн датафрэйм-н баганын нэрийг өөрчлөх зааврыг хүргэж байна. Дараах rename() функц ашиглан дараах байдлаар өөрчилнө. Жишээ:...