НүүрPythonPython дээр Subplot байгуулах арга

Python дээр Subplot байгуулах арга

Энэхүү нийтлэлээр Matplotlib ашиглан хэрхэн нэг хавтгайд хэд хэдэн график байгуулах аргыг үзье.

# Шаардлагатай сангууд
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Өгөгдөл үүсгэх
x = np.linspace(0, 10, 100)
y1 = np.sin(x)
y2 = np.cos(x)
y3 = np.tan(x)
y4 = np.exp(-x)

# 2х2 харьцаатай буюу 4 график байгуулах тэмплэйт үүсгэх. Хавтгайн хэмжээ 10x8.
fig, axs = plt.subplots(2, 2, figsize=(10, 8))

## Хэсэг бүрт график байгуулах
# Subplot 1. row 0, col 0
axs[0, 0].plot(x, y1, 'r')  
axs[0, 0].set_title('Sine Function')

# Subplot 2. row 0, col 1
axs[0, 1].plot(x, y2, 'g')  
axs[0, 1].set_title('Cosine Function')

# Subplot 3. row 1, col 0
axs[1, 0].plot(x, y3, 'b')  
axs[1, 0].set_title('Tangent Function')
# y тэнхлэгийг -10;+10 хооронд байгуулна
axs[1, 0].set_ylim(-10, 10)

# Subplot 4. row 1, col 1
axs[1, 1].plot(x, y4, 'k')  
axs[1, 1].set_title('Exponential Decay')

# Layout тохируулах
plt.tight_layout()

# Графикийг харуулах
plt.show()

Үр дүн:

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

Python-ы Matplotlib болон Seaborn сангуудыг ашиглан Монгол улсын хүн амын тоон мэдээллийг графикаар хэрхэн дүрслэхийг энэхүү нийтлэлээр үзье. Хүн амын...
Python Pandas сан ашиглан өгөгдсөн датафрэйм-н баганын нэрийг өөрчлөх зааврыг хүргэж байна. Дараах rename() функц ашиглан дараах байдлаар өөрчилнө. Жишээ:...
"Data Analyst болон Data Scientist - ууд нийт ажлынхаа 60 орчим хувийг датагаа цэвэрлэх, хувиргах болон боловсруулах ажилд зарцуулдаг"
error: