НүүрRR дээр Монголын газрын зураг байгуулах арга зүй

R дээр Монголын газрын зураг байгуулах арга зүй

Энэхүү нийтлэлээрээ R дээр хэрхэн газрын зураг байгуулах тухай үзье.

Газрын зураг байгуулахын тулд “ggplot2” болон “sf” (simple features) гэсэн хоёр багцыг ашиглана. “ggplot2” нь R дээр төрөл бүрийн график байгуулахад зориулагдсан багц бол “sf” нь газарзүйн өгөгдөл дээр ажиллахад зориулагдсан багц ба бид Монголын газрын зургийн GeoJson өгөгдөл уншихад ашиглана.

# Шаардагдах багцуудаа ачааллана.
library(ggplot2)
library(sf)

GeoJson файл оруулж ирнэ.

# GeoJSON файл унших
mongolia = st_read("mongoliaprovince.geojson")

Theme болон өнгөний тохиргоонуудыг өгч газрын зургаа байгуулна.

# Аймгуудын газрын зураг байгуулах
ggplot() +
 geom_sf(data = mongolia, aes(fill = province)) +
 scale_fill_manual(values = rainbow(nrow(mongolia))) +
 theme_minimal() + 
 labs(title = "Монголын газрын зураг", fill = "Аймаг") +
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Үр дүн:

Reading layer `mongoliaprovince' from data source `/User/Documents/mongoliaprovince.geojson' using driver `GeoJSON'
Simple feature collection with 24 features and 1 field
Geometry type: POLYGON
Dimension:   XY
Bounding box: xmin: 87.74506 ymin: 41.58258 xmax: 119.9268 ymax: 52.1436
Geodetic CRS: WGS 84

Өнгөний тохиргоог өөрчлөх

# Өнгөний тохиргоо өөрчлөх багц
library(viridis)

# Аймгуудын газрын зураг байгуулах
ggplot() +
 geom_sf(data = mongolia, aes(fill = prefecture)) +
 scale_fill_viridis(discrete = TRUE) +
 theme_minimal() + 
 labs(title = "Монголын газрын зураг", fill = "Аймаг") +
 theme(plot.title = element_text(hjust = 0.5))

Үр дүн:

Хуваалцах:

Холбоотой нийтлэлүүд

dplyr нь R дээр дата боловсруулахад хамгийн их ашиглагддаг багц бөгөөд жишээгээр хэрхэн ашиглахыг энэ нийтлэлээр орууллаа.
 • R
 • 9 сар 13, 2020
Kaggle бол дэлхий даяар 3 сая гаруй дата мэргэжилтнүүдийг нэгтгэсэн Data Science, Machine Learning - н ур чадвараа дээшлүүлж, мэдлэг...